ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชน (STI)

รู้จักหน่วยงาน

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชน ทำหน้าที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในภาคเอกชน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้น ทั้งการให้บริการพื้นที่ในรูปแบบของสำนักงาน พื้นที่ห้องปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ ห้องประชุม รวมไปถึงฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ติดต่อหน่วยงาน

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชน

074859500

psusp.stiinfras@gmail.com

http://stiinfras.com

https://www.facebook.com/stiinfras.PSUSP