ห้องปฏิบัติการ การทดสอบ และโรงงานต้นแบบ

รู้จักหน่วยงาน

บริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบด้านอาหาร

บริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบด้านอาหาร ให้บริการด้านการแปรรูปอาหารแบบครบวงจร เหมาะสำหรับเอกชนที่มีความสนใจทดลองผลิตในขั้นต้น ประกอบด้วยบริการ Food Maker Space, Future Food Lab และ Food Pilot Plant

 

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ

ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี ชีวภาพ จุลชีววิทยา Food Safety น้ำและสิ่งแวดล้อม ด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ยังมีความร่วมมือกับสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบในการสนับสนุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์บางส่วนเพื่อให้บริการเอกชนอีกส่วนหนึ่งด้วย

ติดต่อหน่วยงาน

ห้องปฏิบัติการ การทดสอบ และโรงงานต้นแบบ

0805467575

ltp.psuscipark@gmail.com

https://www.facebook.com/LTP.PSUsciencepark