ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (IPOP)

รู้จักหน่วยงาน

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อย่างครบวงจรในระดับสากล ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดจิตสำนึกและเห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (IPOP)

0-7485-9516

ipop.psusp@gmail.com

http://ipop.psu.ac.th

https://www.facebook.com/ipop.psu