ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ (IDC)

รู้จักหน่วยงาน

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อบริการให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์/บริการ โดยมุ่งเน้นการผสมผสาน ศิลปะ เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการในการดำเนินการออกแบบอย่างครบวงจร โดยการ ประสานงานระหว่าง ศูนย์ฯ กับบริษัทผู้ผลิต หรือหน่วยงานต่างๆ อย่างมืออาชีพ มีหน้าที่ในการแสวงหาองค์ความรู้ สำหรับพัฒนาและต่อยอด ผลงานการออกแบบ และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ โดยใช้องค์ความรู้เดิมในท้องถิ่น รวมไปถึง องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายความคิด และสร้างแรงบันดาลใจ แก่นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ทั่วไป ด้วยฐานข้อมูลองค์ความรู้ และกิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในลักษณะต่างๆ เพื่อส่งมอบผลงานการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการวิจัยตลาด และเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ให้กับผู้ประกอบการ ให้ได้รับโอกาสในการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาครัฐ รัฐบาล และเอกชน

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ (IDC)

0-7485-9524

idc.psusp@gmail.com

https://www.facebook.com/IDCPSUSP/