สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA)

รู้จักหน่วยงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นผู้ประกอบการ มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ มีกระบวนการการคิดอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีความสามารถในการแสวงหาโอกาสและสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจ

ติดต่อหน่วยงาน

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA)

0-7428-9351

psuseda@gmail.com

https://www.facebook.com/psuseda/