PSU-BIC ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ “เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ”

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

PSU-BIC รับสมัครเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ 1 อัตรา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ Startup”

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์

ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility Clearing House ภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมการลงนามความร่วมมือ และการชี้แจงโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561

ในวันนี้ 20 กันยายน 2560 ทางศูนย์อำนวยความสะดวก