ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม “การผลิตผลไม้ลอยแก้ว: สละแช่เยือกแข็งด้วยเทคนิคไอคิวเอฟ”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม “การผลิตผลไม้ลอยแก้ว: สละแช่เยือกแข็งด้วยเทคนิคไอคิวเอฟ”

STSP Photo Contest 2020

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการประกวดถ่ายภาพอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)