ประกาศ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” ครั้งที่ 1

  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อพิจารณาและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ “เจ้าหน้าที่ต้อนรับและดูแลลูกค้า”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ “นักทรัพย์สินทางปัญญา”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก “นักทรัพย์สินทางปัญญา”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน

PSU-BIC ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พิจารณาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

PSU-BIC ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ “เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ”

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ