ประกาศ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ธุรการ” และ “นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ธุรการ” และ “นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่การตลาด” และ “เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

​ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่การตลาด” และ “เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่การตลาด” และ “เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

IDC ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ “นักออกแบบ”

ศูนย์นวัตกรรมออกแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้