ข่าวสารและกิจกรรม

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “วิศวกร (โยธา) และวิศวกร (เครื่องกล)”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

.

ตำแหน่ง วิศวกร (โยธา) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา

.

บัดนี้ การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ทางคณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาผลการสอบคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โดยมีรายละเอียดดังนี้ >> HR65-16