ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P 2019 ครั้งที่ 2

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P 2019 ครั้งที่ 2

1. ระยะเวลาและการดำเนินกิจกรรม

เปิดรับบทความ : 9 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2562
ส่งแบบตอบรับรายชื่อผู้ส่งบทความ : 10 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา : 10 มิถุนายน 2562
เปิดรับบทความฉบับปรับปรุง : 10 – 20 มิถุนายน 2562
นำเสนอผลงาน : 28 มิถุนายน 2562

*หมายเหตุ ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2. ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ

ผลงานที่นำเสนอเป็นผลงานวิจัยหรือ บทความที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ ในด้านต่างๆ ได้แก่
>> การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ภาคอุตสาหกรรม
>> การจัดการนวัตกรรม
>> การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
>> การจัดการออกแบบและนวัตกรรม
>> การบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม
>> การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา
>> การจัดการอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
>> อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์

3. การส่งผลงานและดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม

สามารถส่งไฟล์รูปแบบบทความฉบับเต็ม ตามรูปแบบที่กำหนดให้
ได้ที่ นางสาวขวัญชนก ขวัญปลอด อีเมลล์ : kwanchanok.kwa@gmail.com 
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความฉบับเต็ม
ได้ที่ >> แบบฟอร์มบทความ SPA P2P-01
>> แบบฟอร์มบทความ SPA P2P-02

*หมายเหตุ   ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ผ่านทาง Website : www.psusp.or.th

4. ประเภทของการนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำเสนอด้วย PowerPoint
และใช้เวลาในการนำเสนอ 14 นาที โดยมีรายละเอียด ดังนี้
– นำเสนอผลงาน 7 นาที
– ซักถาม/วิพากย์ 7 นาที

5. ติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้ที่
คุณขวัญชนก ขวัญปลอด        โทร. 097-2319078
คุณธฤทัย ชูหนู มากเจริญกูล     โทร. 084-6913598