ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility Clearing House ภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมการลงนามความร่วมมือ และการชี้แจงโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561

ในวันนี้ 20 กันยายน 2560 ทางศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility Clearing House ภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.พีระพงศ์ ฑีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัย และบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมการลงนามความร่วมมือ และการชี้แจงโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร
โดยในปีงบประมาณ 2561 ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเปิดรับข้อเสนอโครงการจำนวน 2 รอบ คือ – รอบที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560- รอบที่ 2 วันที่ 26 มกราคม 2561ส่วนรอบของ สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จะมีการเปิดรับข้อเสนอโครงการทั้งปี โดยสามารถผสานร่วมระหว่างทุนวิจัยอื่นๆได้ โดยทุนสนับสนุนไม่ซีบซ้อน ไม่ว่าจะเป็น โครงการ ITAP, พ.ว.อ. Surf และทุนฝ่าย 5 การยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ นักวิจัย หรือเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility สามารติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ได้ที่ ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ได้